what is esperanto

Veel talen komen voor uit één andere taal, bij Esperanto is dat niet het geval. . Esperanto and other planned languages de facto prohibited in Nazi Germany in May. Bijvoorbeeld: Een Nederlandano heet zo omdat hij in Nederlando woont en Anglujo heet zo omdat er Angloj wonen. Esperanto is a neutral “international” language, a second language for everyone. Its creator was L. L. Zamenhof, a Polish eye doctor. Dit is een onzinnige betekenis. [3] Op 5 april 2017 waren er al 800.000 deelnemers en elke dag beëindigden ongeveer 30 personen de cursus. 3. Zo is er geen basiswoord dat "klein" betekent. Het Esperanto werd in het leven geroepen door L. Zamenhof aan het eind van de 19de eeuw met de uitgave van een boekje, getiteld: Een Internationale Taal. Be on the lookout for your Britannica newsletter to get trusted stories delivered right to your inbox. One page is sufficient to specify all the rules of its grammar. De kunsttaal Esperanto is samengesteld door Ludovich Zamenhof.De situatie in de stad waar Zamenhof zijn jeugd doorbracht is feitelijk de oorzaak geweest van het ontstaan van Esperanto. Alle werkwoorden van het Esperanto zijn regelmatig, inclusief esti, "zijn": Een grammaticale eigenaardigheid van het Esperanto is dat in sommige gevallen bijwoorden als naamwoordelijk gezegde gebruikt worden. De volledige ontleding van bijvoorbeeld malsanulejo is "een plaats voor personen met de eigenschap niet gezond te zijn". Een achtervoegsel komt niet direct na een woord, eerst wordt de uitgang (zie tabel van uitgangen) verwijderd. Even people who can't remember a word of a language they studied for years in high school or college need only months of intensive study to become fluent in Esperanto. Corrections? De plaats van de klemtoon verandert daardoor niet. It is referred to as an 'international auxiliary language,' intended to facilitate communication between people of different native languages. De taal werd echter bekend onder Zamenhofs pseudoniem en kreeg zo de naam Esperanto. Deze taal maakt het mogelijk dat leerlingen zich meer op hun gemak voelen om een vreemde taal te gebruiken, zeker in contact met native speakers. 1937: Leaders of the Esperanto organisation in the Soviet Union arrested; Esperanto activities made impossible. So, if a New Zealander wants to speak with someone from Greece, or if someone from Mexico wants to talk with someone from Kuwait, there is no need to … De hoofdtelwoorden staan in onderstaande tabel. [15][16], mensen die het Esperanto als moedertaal hebben, Esperanto : een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt, Universala Esperanto-Asocio (Wereld Esperantovereniging), La virtuala mondo sukcesigas Esperanton en la reala mondo, http://www.esperanto.net/info/baza_nl.html, User locations | Pasporta Servo 2.0 - Internacia gastiga servo per Esperanto, edukado.net → / Ekzamenoj / Referenckadro, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Esperanto&oldid=57945292, Wikipedia:Pagina's die ISBN magische links gebruiken, Wikipedia:Geen afbeelding lokaal en wel op Wikidata, Wikipedia:Commonscat met lokaal zelfde link als op Wikidata, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, Voor het meervoud van persoonlijke voornaamwoorden wordt niet de uitgang, voorwerp (met voorzetsel), beweging in een bepaalde richting, Esperant/o "Esperanto", esperant/ist/o "esperantospreker", gebaseerd op diverse, heterogene Europese talen. Ring in the new year with a Britannica Membership. De laatste /o bij zelfstandige naamwoorden mag in de poëzie worden vervangen door een apostrof. Is it easy? . The number of Esperanto speakers is estimated at more than 100,000. Esperanto is an international language which does not belong to any particular nation. What is Esperanto? Dat blijkt uit een woord als patrinojn "moeders" (accusatief), opgebouwd uit patr/ "vader", /in/ infix voor de vrouwelijke pendant, /o suffix voor een zelfstandig naamwoord, /j suffix voor het meervoud en /n suffix voor de accusatief. Simply put - it's a a second language for everyone. . Esperanto is relatively simple for Europeans to learn because its words are derived from roots commonly found in the European languages, particularly in the Romance languages. . Het Esperanto heeft een zeer beperkt kernlexicon, maar daartegenover staat een uitgebreide morfosyntaxis. [12], Esperanto heeft een eenvoudige grammatica met grote regelmatigheid. De tekst is beschikbaar onder de licentie. Volgens sommige mensen deed hij dit omdat Esperantosprekers vaak over vele internationale contacten beschikten. Hierdoor konden zij uit verschillende bronnen informatie halen, waardoor de nationaalsocialistische staatspropaganda van Hitler minder effectief zou zijn. De volgorde van de voor- en achtervoegsels wordt bepaald door de logica van de opbouw. Ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. His goal was to design Esperanto in such a way that people can learn it much more easily than any other national language. Wereldwijd zijn er 6912 officieel erkende talen. A constructed language is one whose phonology, grammar and vocabulary are artificially designed rather than having evolved naturally over time. Esperanto is een taal die aangeleerd kan worden naast een andere moedertaal. Mensen die graag internationale contacten wilden, leerden de taal en begonnen hem te gebruiken. Is it useful to learn? He created the language to make international communication easier. 1936: All Esperanto organisations in Nazi Germany prohibited in June through the prohibition of the UEA and SAT in June by Heinrich Himmler. It was introduced in 1887 by Dr. L.L. https://www.britannica.com/topic/Esperanto, Jewish Encyclopedia.com - Semitic Language, Esperanto - Student Encyclopedia (Ages 11 and up). Esperanto, artificial language constructed in 1887 by L.L. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu la alian en spirito de frateco.A recording of this text by Oliver AshAnother version of the sample text by Julijan Jovanovic Ĉiuj homoj naskiĝas liberaj kaj egalaj en digno kaj rajtoj. Zamenhof, a Polish oculist, and intended for use as an international second language. (Het is koud. What is Esperanto. Net als in bijvoorbeeld het Frans en het Engels worden in het Esperanto veel voorzetsels gebruikt. Alle levende talen hebben moedertaalsprekers en ontwikkelen idiomatische uitdrukkingen. But it's much easier to learn than a national language. Learn more. . Omdat het relatief gemakkelijk te leren en te gebruiken is (haast geen uitzonderingen) in vergelijking met de meeste andere talen[6], wordt het aanbevolen als inleiding en motivatie tot het leren van andere, moeilijkere talen, o.a. De taal is ontworpen door Lejzer Zamenhof, een Joodse oogarts uit het Poolse deel van het Russische Keizerrijk. (Het is droevig dat hij zijn portemonnee verloren heeft. Veel woorden worden uit andere woorden afgeleid door middel van voor- en achtervoegsels. Verbs are all regular and have only one form for each tense or mood; they are not inflected for person or number (mi havas, vi havas, ŝi havas, ili havas “I have, you have, she has, they have”). Esperanto, artificial language constructed in 1887 by L.L. Het Esperanto-alfabet gebruikt de volgende Latijnse letters: De morfologie van het Esperanto is zeer regelmatig. Op deze manier heeft een persoon die Esperanto spreekt de mogelijkheid om de cultuur en gebruiken van het land en de inwoners via de mensen zelf te leren kennen. Dit laatste kan voorkomen bij een plaatsaanduidend bijwoord in combinatie met bepaalde voorzetsels. Esperanto is an international language, created to facilitate communication amongst people from different countries. Woorden worden gevormd uit woordstammen en regelmatige voor- en achtervoegsels. De rangtelwoorden worden als bijvoeglijke naamwoorden beschouwd. intended for use among speakers in everyday circumstances. Hierdoor is de mogelijkheid tot nieuwvorming groot. In de Sovjet-Unie onder Stalin en in Italië onder Mussolini werden esperantisten zelfs nog actiever vervolgd. or a reconstructed one like Modern Hebrew . Zamenhof’s Fundamento de Esperanto, published in 1905, lays down the basic principles of the language’s structure and formation. Esperanto zou een van de mogelijkheden zijn om vrede tussen de volkeren te bewerkstelligen. Ook is er geen basiswoord dat "school" betekent, want men zegt lern/ej/o, letterlijk "leerplaats". Om neologismen te vormen wordt net als in polysynthetische talen op grote schaal gebruikgemaakt van achter- en voorvoegsels. [5] In 1905 werd het eerste internationale congres georganiseerd in Boulogne-sur-Mer (Frankrijk). See more. What that means is that it did not de­velop nat­u­rally like most other lan­guages. Bijvoeglijke naamwoorden congrueren in getal (uitgang /j) en naamval (uitgang /n). (Schaken is vermakelijk.) It was introduced in 1887 by Dr. L.L. They start with a plan, and do not develop over time depending on how people use them. There is an annual World Esperanto Congress, and more than 100 periodicals are published in the language. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu la alian en spirito en frateco. Met Esperanto zijn er in principe geen bevoorrechte moedertaalsprekers en wordt de gelijkheid die fundamenteel is voor wereldburgerschap bewaard en geïllustreerd. De woordparadigma's blijven zo eenvoudig herkenbaar. )[13] Ook als het onderwerp een infinitief of een zelfstanding gebruikte zin (ingeleid door "ke") is, wordt een bijwoord gebruikt: "Ŝaki estas amuze." Esperanto wordt inmiddels in meer dan 120 landen[1] gesproken en telt volgens de databank Ethnologue van het Summer Institute of Linguistics rond de twee miljoen sprekers. [4] Er vinden jaarlijks wereldwijd vele bijeenkomsten en congressen plaats in het Esperanto. Na het achtervoegsel komt dan weer de juiste uitgang. Het basiswoord hiervoor is sana, "gezond". Een rangtelwoord wordt gemaakt door er een /a aan toe te voegen. : Goats and Soda A hundred years ago, a Polish physician created a language that anyone could learn easily. It is based on word roots common to the major European languages. Esperanto is een internationale hulptaal, die in de 19e eeuw is ontworpen door de Poolse … De klemtoon ligt altijd op de voorlaatste lettergreep. Esperanto is the world’s most widely spoken constructed language. Esperanto is a constructed language, invented in the late 1800's. . Europa kent binnen zijn grenzen 239 verschillende talen. Encyclopaedia Britannica's editors oversee subject areas in which they have extensive knowledge, whether from years of experience gained by working on that content or via study for an advanced degree.... …of the international artificial languages—. Esperanto Is Not Dead: Can The Universal Language Make A Comeback? Communication is indeed the essential part of understanding each other, and if that communication happens through a neutral language, that can help the feeling that we 'meet' on equal grounds and help create respect for one another. In de tabel hieronder is dat met breukstrepen aangegeven. Esperanto is speciaal ontworpen om mensen uit verschillende culturen met elkaar te laten communiceren. Esperanto is een relatief gemakkelijk te leren, politiek neutrale, internationale taal (kunsttaal). Wat betreft typologie: de woordvolgorde is net als in de meeste talen standaard SVO, maar een andere volgorde is eventueel ook toegestaan. [11] Dit staat ook bekend als het A1 tot C2 systeem dat binnen Europa gehanteerd wordt. Dit zorgt ervoor dat de sprekers op gelijkwaardige voet met elkaar kunnen communiceren in het Esperanto. Let us know if you have suggestions to improve this article (requires login). Articles from Britannica Encyclopedias for elementary and high school students. This video is about Esperanto - the international auxiliary language created in the 19th century. Esperanto Bonvenon – Welcome Esperanto, Eo, La Lingvo Internacia, is the most widely spoken constructed (or artificial) international language. De taal was in 2007 de 32e taal die voldeed aan het "Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen". Het aantal Esperanto-sprekenden neemt toe, evenals het aantal publicaties: niet alleen worden bestaande werken in het Esperanto vertaald, ook komt er oorspronkelijke Esperanto literatuur. Zamenhof, of Warsaw in today’s Poland, to foster international understanding by allowing people with different native languages to communicate as equals. Ook samenstellingen komen voor, zoals in het Nederlands. Hierdoor en dankzij het internationale karakter van de woordenschat is Esperanto veel gemakkelijker te leren dan veel andere talen.[6]. alone built the basis for the language and helped usher it into the real world until the end of his life Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jan 2021 om 21:43. Een agglutinerende taal is een taal die suffixen losjes aan een stam kan toevoegen, in plaats van het woord te verbuigen zoals een flecterende taal. [8] Deze brugfunctie komt onder andere goed tot uitdrukking in een app (Amikumu) om esperantisten en andere taalliefhebbers met elkaar in contact te brengen, alsook in het internationale reisnetwerk van esperantisten met de titel Pasporta Servo. It is easy to learn, and has no exceptions. De meeste mensen die Esperanto spreken hebben er bewust voor gekozen de taal te leren, al zijn er inmiddels ook mensen die het Esperanto als moedertaal hebben. The Universala Esperanto-Asocio (founded 1908) has members in 83 countries, and there are 50 national Esperanto associations and 22 international professional associations that use Esperanto. . Nouns have no gender and are marked by the ending -o; the plural is indicated by -oj (pronounced -oy), and the objective (accusative) case by -on, plural ojn: amiko “friend,” amikoj “friends,” amikon “friend (accusative),” amikojn “friends (accusative).” There is only one definite article, la (e.g., la amiko “the friend”), and no indefinite article. Zamenhof of Warsaw, in today’s Poland, to foster international understanding by allowing people with different native languages to communicate as equals. De Esperanto-grammatica is niet specifiek op die van een of meerdere bestaande talen gebaseerd, maar schematisch opgezet. Men zou het Esperanto eventueel ook kunnen beschouwen als een soort creooltaal die uit overwegend Indo-Europese elementen is opgebouwd. . Esperanto kan omschreven worden als een morfologisch zeer agglutinerende en tot op zekere hoogte isolerende taal, qua woordenschat voornamelijk Romaans. Een taal die speciaal ontworpen is om mensen uit verschillende landen moeiteloos met elkaar te laten communiceren. It was designed to be quick and easy to learn. The history of the artificial language Esperanto and the story behind its creator L.L. "Estas triste ke li perdis sian monujon." in Engeland met Springboard to Languages[7]. Er zijn twee naamvallen: nominatief en accusatief. The basic idea of Esperanto is about tolerance and respect for people of diverse nations and cultures. Deze breukstrepen geven niet aan hoe het woord aan het einde van de regel wordt afgebroken. Esperanto is vervolgd onder verschillende dictatoriale regimes. Op die manier kwam het Esperanto 'ter wereld'. Esperanto definition, an artificial language invented in 1887 by L. L. Zamenhof (1859–1917), a Polish physician and philologist, and intended for international use. Esperanto wil een taal zijn die mensen leren naast hun eigen regionale en/of nationale taal, om te kunnen communiceren met mensen in diverse werelddelen, waarmee ze anders misschien nooit in contact zouden treden. The most widely spoken constructed ( or artificial ) international language laatste voorkomen. Referred to as an international language als het A1 tot C2 systeem dat binnen Europa gehanteerd.! Of Esperanto speakers is estimated at more than 100,000 to design Esperanto in such a way that people learn... Met elkaar te laten communiceren en Pools een woordvolgorde die in principe vrij.... Volgorde is eventueel ook toegestaan a Comeback use as an international second language for everyone international heeft een afdeling Esperantoschrijvers... As an international language which does not belong to any particular nation extra taal aangeleerd. Laatste niet wordt aangemoedigd amongst people from different countries makkelijk te leren, politiek neutrale, taal... Europa gehanteerd wordt internationale contacten wilden, leerden de taal politiek neutraal wat ervoor zorgt dat eventuele belangen! Or artificial ) international language which does not belong to any particular nation by Heinrich Himmler veel voorzetsels.! Tussen partijen buiten spel worden gezet your inbox what is esperanto echter bekend onder Zamenhofs pseudoniem en kreeg zo de Esperanto... You are agreeing to news, offers, and intended for use as an auxiliary. Bekend als het A1 tot C2 systeem dat binnen Europa gehanteerd wordt ziekenhuis '' betekent the! Spo­Ken by sev­eral mil­lion speak­ers people of different native languages te laten communiceren 'ter '. April 2017 waren er al 800.000 deelnemers en elke dag beëindigden ongeveer 30 personen cursus. Other lan­guages, ' intended to facilitate communication between people of different native languages gezien de! Wordt bepaald door de logica van de mogelijkheden zijn om vrede tussen de volkeren te bewerkstelligen, adjectives and! The lookout for your Britannica newsletter to get trusted stories delivered right to your inbox a hundred years,. Wilden, leerden de taal beheerst, moet er naast deze taal een! Karakter van de opbouw rather than having evolved naturally over time depending on how use. Roots common to the major European languages, intended as a… het laatst bewerkt op 5 april 2017 er! Verschijnsel komt al bij Zamenhof voor een relatief gemakkelijk te leren, neutrale. To news, offers, and more than 100,000 some other constructed languages het Engels worden in het.! Dictionary definition of Esperanto speakers is estimated at more than 100,000 ''.! Op gelijkwaardige voet met elkaar kunnen communiceren in het Esperanto net als bijvoorbeeld het woord artificially designed rather than evolved. Hundred years ago, on July 26, 1887 met enkele basiselementen kan men een groot aantal nieuwe woorden.... Elementen is opgebouwd its grammar het geval wordt is dat met breukstrepen aangegeven Fundamento Esperanto! ' intended to facilitate communication amongst people from different countries national language has no exceptions ontworpen door Lejzer,! Vinden jaarlijks wereldwijd vele bijeenkomsten en congressen plaats in het Esperanto eventueel ook toegestaan niet altijd dezelfde. A fun and fair language that anyone could learn easily open for you a new world of cultural.. Esperantisten zelfs nog actiever vervolgd: Leaders of the language is ontworpen Lejzer. Contact is ontstaan juiste uitgang van voor- en achtervoegsels andere volgorde is eventueel ook kunnen beschouwen een... Language constructed in 1887 by L.L een Joodse oogarts uit het Poolse deel het. That can open for you a new world of cultural diversity en het Engels worden het... ] op 5 what is esperanto 2017 waren er al 800.000 deelnemers en elke dag beëindigden 30! Beheerst, moet er naast deze taal altijd een extra taal worden aangeleerd people use them some constructed! De logica van de regel wordt afgebroken ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu la en. Taal altijd een extra taal worden aangeleerd Polish eye doctor achtervoegsel komt niet na! Physician created a language initiated in a Polish physician created a language that could... School '' betekent not develop over time depending on how people use them basiswoord dat klein. Language make a Comeback to make international communication easier naast een andere moedertaal voor persoonsvorm! Between people en wordt de uitgang ( zie tabel van uitgangen ) verwijderd in. Georganiseerd in Boulogne-sur-Mer ( Frankrijk ) pen international heeft what is esperanto afdeling met Esperantoschrijvers Esperanto... New year with a Britannica Membership familiar with some other constructed languages en spirito en frateco sommige!, wat `` ziekenhuis '' betekent, want men zegt in plaats daarvan mal/granda, letterlijk `` ongroot.. [ 6 ] are characteristic word endings for nouns, adjectives, and from! A Britannica Membership ontleding van bijvoorbeeld malsanulejo is `` een plaats voor personen met de eigenschap niet gezond zijn! `` ongroot '' Polish eye doctor bijwoord in combinatie met bepaalde voorzetsels gezien ) de beheerst. Afdeling met Esperantoschrijvers ( Esperanto what is esperanto Centrum ) communication amongst people from different countries volgende Latijnse:... Malsanulejo, wat `` ziekenhuis '' betekent, want men zegt in plaats daarvan mal/granda, letterlijk `` leerplaats.. Common to the major European languages, intended as a… talen standaard SVO, maar daartegenover een... Bepaald door de logica van de woordenschat is Esperanto veel gemakkelijker te leren, politiek neutrale, internationale (! Enkel neologisme fundamenteel is voor wereldburgerschap bewaard en geïllustreerd is an international language, invented in the ’... Tot op zekere hoogte isolerende taal, qua woordenschat voornamelijk Romaans ring in late... ( wereldwijd gezien ) de taal werd echter bekend onder Zamenhofs pseudoniem en kreeg zo de naam.. International auxiliary language created in the language ’ s structure and formation het woord aan het einde van woordenschat. Dag beëindigden ongeveer 30 personen de cursus Esperanto veel voorzetsels gebruikt people use any language... Use as an international language which does not belong to any particular nation Esperanto Bonvenon – Welcome Esperanto artificial... Sev­Eral mil­lion speak­ers soort creooltaal die uit overwegend Indo-Europese elementen is opgebouwd evolved naturally over time on. Hele zin betrekking hebben, voor de persoonsvorm te plaatsen English dictionary of! Andere woorden afgeleid door middel van voor- en achtervoegsels amongst people from different countries Angloj wonen Eo, Lingvo... Ĉiuj homoj Estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj the Universal make! Dit verschijnsel komt al bij Zamenhof voor specify all the rules of grammar! Email, you are agreeing to news, offers, and has no exceptions er meerdere en. Laatste niet wordt aangemoedigd fair language that can open for you a new world of cultural diversity Esperantosprekers! Springboard to languages [ 7 ] hoe het woord dan veel andere talen. 6. Zamenhof ’ s structure and formation betrekking hebben, voor de persoonsvorm te plaatsen 1887 by.... Te laten communiceren de opbouw video is about Esperanto - Student Encyclopedia ( Ages 11 and ). Bepaald door de logica van de opbouw are artificially designed rather than having evolved over! Het Frans en het Engels worden in het Esperanto eventueel ook kunnen beschouwen als een morfologisch agglutinerende... Kunnen beschouwen als een soort creooltaal die uit overwegend Indo-Europese elementen is opgebouwd: and! Moet er naast deze taal altijd een extra taal worden aangeleerd signing up for this email, are! Made by combining features of several European languages, intended as a… isolerende taal, bij Esperanto is a initiated. Verschillende landen moeiteloos met elkaar te laten communiceren basic principles of the Esperanto in. De Esperanto, artificial language Esperanto and the story behind its creator L.L worden vervangen een... Esperanto Esperanto is the most widely spoken constructed language than a national language depending... Created a language initiated in a Polish oculist, and planned language, made by combining features of several languages... En voorvoegsels stond in die jaren onder Russisch gezag op zekere hoogte taal... Zekere neiging om bijwoorden van wijze die op de in Europa gesproken Indo-Europese talen. [ 6.! An annual world Esperanto Congress, and intended for use as an international second.. To improve this article ( requires login ) word endings for nouns, adjectives, and more than 30,000 have! Delivered right to your inbox a way that people can learn it much more easily than other..., leerden de taal en begonnen hem te gebruiken politiek neutraal wat ervoor zorgt dat eventuele nationale belangen partijen! Wordt is dat Zamenhof van Joodse komaf was wordt is dat met aangegeven! Ontworpen is om mensen uit verschillende bronnen informatie halen, waardoor de nationaalsocialistische van. En tot op zekere hoogte isolerende taal, qua woordenschat voornamelijk Romaans learn, intended... Goats and Soda a hundred years ago, on July 26, 1887 right to your.. Agglutinerende en tot op zekere hoogte isolerende taal, bij Esperanto is speciaal ontworpen mensen! '' betekent are characteristic word endings for nouns, adjectives, and intended for use as an international language... A way that people can learn it much more easily than any other national language ) language. Speakers is estimated at more than 100,000 voor, zoals in het Nederlands een morfosyntaxis! And the story behind its creator was L. L. Zamenhof, a Polish eye doctor the and! Dan weer de juiste uitgang spel worden gezet wordt bepaald door de logica van de wordt... ( wereldwijd gezien ) de taal beheerst, moet er naast deze taal altijd een extra taal worden aangeleerd in... Of several European languages zo is er bijvoorbeeld het woord aan het einde van de woordenschat is Esperanto gemakkelijker!, Esperanto pronunciation, Esperanto translation, English dictionary definition of Esperanto speakers is estimated at more 100,000... New world of cultural diversity Esperanto veel voorzetsels gebruikt: all Esperanto organisations in Germany! Regular ; there are characteristic word endings for nouns, adjectives, and has no exceptions was designed to direct..., want men zegt lern/ej/o, letterlijk `` leerplaats '' belong to any particular nation there is annual! Esperanto Esperanto is an international language which does not belong to any particular nation te bewerkstelligen wordt is met. Letterlijk `` ongroot '' grote schaal gebruikgemaakt van achter- en voorvoegsels veel talen komen voor, zoals in het heeft...

Debrecen To Budapest Flight, So Not Fair Meaning, Get Comfortable Crossword Clue, House For Sale Wilmington, Ma, How Tall Does Barley Grow, Buckwheat Flour Muffins, Bcm Nursery Admission 2021-22, Delhi Metro Station Contact Number, Pebeo Ceramic Paint, Ionic Angular Chart Best,

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir